AVÍS LEGAL LLEI ORGÀNICA DELS SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ I DEL COMERÇ ELECTRÒNIC (LSSICE) Segons estableix la Llei 34/2002, d’11 de juliol, dels Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, BOE Nº 166, s’ofereix a tots els usuaris i visitants la informació legal relativa a la societat propietària de l’espai Web situat en l’adreça d’Internet www.tdetaxi.com

1. DADES IDENTIFICATIVES

Nom Empresa: Terres de l’Ebre Taxi S.L.
Direcció postal: Avinguda Ferran d’Aragó, 6, Tortosa 43500
CIF: B43751866
MAIL: tdetaxi@tdetaxi.es
WEB: www.tdetaxi.com

2. POLÍTICA D’ENLLAÇOS

Els enllaços que apareixen en aquesta pàgina tenen només finalitat informativa. Terres de l’Ebre Taxi S.L. no es fa responsable de la informació continguda en aquestes pàgines Webs. Les eventuals referències que es realitzen a la Web de Terres de l’Ebre Taxi S.L. a qualsevol producte, servei, procés, enllaç, hipertext o una altra informació, utilitzant la marca, el nom comercial o el fabricant/subministrador, que sigui de titularitat de tercers, no constitueix o implica suport, patrocini o recomanació per part de Terres de l’Ebre Taxi S.L.

3. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

La totalitat d’aquesta Web està protegida per les lleis espanyoles internacionals sobre propietat intel·lectual i industrial. Així mateix, el contingut d’aquest lloc web té la consideració de programa d’ordinador, amb la qual cosa se li aplica tota la legislació espanyola i comunitària vigent. Els drets de propietat intel·lectual dels continguts cedits en el nostre lloc web són propietat dels seus respectius autors. La resta, són propietat de Terres de l’Ebre Taxi S.L. no pot garantir que les transmissions d’informació a través d’Internet siguin totalment segures, ja que intervenen múltiples factors que estan fora de control per part de Terres de l’Ebre Taxi SL, us podeu posar en contacte via correu a tdetaxi@tdetaxi.es, per telèfon al 618 172 343, o bé, dirigint-se o enviant un correu postal a la següent adreça: Terres de l’Ebre Taxi S.L. -Avinguda Ferran d’Aragó, 6, Tortosa 43500 (Tarragona).

4. CARÀCTER OBLIGATORI O FACULTATIU DE LA INFORMACIÓ FACILITADA PER L’USUARI

Els camps marcats amb un asterisc (*) en el formulari de contacte, a emplenar per l’usuari, són estrictament necessaris per atendre a la seva petició, sent voluntària la inclusió de dades en els camps restants. L’usuari garanteix que les dades personals facilitades a : Terres de l’Ebre Taxi S.L. són veraços i es fa responsable de comunicar, a l’empresa, qualsevol modificació dels mateixos.

5. FORMA D’ENVIAMENT DEL CORREU ELECTRÒNIC

La forma d’enviament dels nostres correus electrònics s’està realitzant complint la LSSICE (Llei Orgànica 34/2002, d’11 de Julio, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic) per la qual tot enviament que no hagi estat sol·licitat prèviament pel destinatari és il·legal, tret que es faci una sola vegada, figuri la paraula PUBLICITAT en l’assumpte i es faciliti la revocació del consentiment de l’usuari.
Els correus no sol·licitats incompleixen la les lleis RDLOPD i LSSICE.


Condicions Generals d’ús de l’aplicació TDEtaxi

TDEtaxi és una aplicació propietat d’Terres de l’Ebre Taxi S.L.,

La utilització de les aplicacions de TDEtaxi és gratuïta per a l’usuari. No estan incloses les despeses en què hagi d’incórrer l’usuari per connectar-se a internet i/o descarregar l’aplicació en el seu dispositiu mòbil. Tampoc estan inclosos les tarifes de taxis vigents en cada municipi ni els possibles suplements que poguessin imposar els mateixos per la intermediació en la petició dels serveis de taxi.

El servei de taxi es regirà en tot cas per les normes, tarifes, taxes i impostos que li fossin d’aplicació en funció de el lloc en el qual es presti el servei i de les condicions establertes per l’autoritat de la qual depengui el titular de la llicència de taxi.

1.- Prestacions de TDEtaxi
Per utilitzar l’aplicació TDEtaxi l’usuari haurà descarregar i registrar-se a l’aplicació amb nom, cognoms, correu electrònic i número de telèfon mòbil, si a més desitja factura es tindrà que facilitar el NIF i adreça fiscal. Des d’aquest moment l’usuari tindrà dret a utilitzar-lo.

TDEtaxi posarà, gratuïtament, a disposició de l’usuari el programari de TDEtaxi i un servei per als dispositius mòbils aptes amb connexió a internet. Mitjançant aquesta aplicació l’usuari podrà utilitzar el servei de petició de taxis en l’àmbit geogràfic de les Terres de l’Ebre, TDEtaxi tindrà la possibilitat de posar-se directament en contacte amb el conductor de taxi que va accedir a la cerca a través de l’aplicació. Per a això es localitzarà al lloc actual on es troba l’usuari i es transmetrà, juntament amb les dades que consten en el Centre de Control, per a la seva identificació pel conductor de taxi a què se li hagi assignat la realització d’el servei un cop acceptada pel centre de Control.

Les prestacions de l’aplicació no inclou la utilització de la connexió a Internet que haurà de disposar l’usuari. L’usuari és responsable dels requisits tècnics, de la configuració de el dispositiu per a la utilització de l’aplicació i de les actualitzacions necessàries per al correcte funcionament de les mateixes.

La petició d’un servei de taxi amb l’aplicació TDEtaxi és gratuïta, amb excepció de les despeses de connexió necessaris per a la utilització del dispositiu mòbil. L’usuari no haurà de desemborsar cap quantitat a TDEtaxi per a la mediació de la seva sol·licitud de taxi. Quan les normes locals tinguessin establert un suplement per la utilització d’aquest servei, serà abonat directament a l’conductor d’el taxi que realitzi el servei.

Si l’usuari sol·licita un servei de taxi a través de l’aplicació, TDEtaxi transmet aquesta sol·licitud als taxistes que, pertanyent a les organitzacions que formen part de Terres de l’Ebre Taxi S.L., poguessin prestar el servei per al transport de persones, per trobar-se en les voltants de l’usuari o en el lloc més proper. A través de la utilització de l’aplicació no es realitzarà cap prestació que vagi més enllà de la mera intermediació per a l’assignació d’un servei de taxi. De la utilització de l’aplicació no sorgirà cap contracte per al transport de persones entre TDEtaxi i l’usuari sinó entre l’usuari i el taxista que realitzi finalment el servei. Els possibles drets derivats de l’transport de persones mediat per TDEtaxi afectaran exclusivament la relació entre l’empresari del taxi i l’usuari. TDEtaxi no respondrà davant de tercers, dels empresaris de taxis i conductors de taxis.

2.- Modificació i condicions de la prestació
TDEtaxi es reserva el dret de poder modificar, en qualsevol moment, l’aplicació d’una manera exigible a l’usuari per tal de desenvolupar-la i millorar-ne la qualitat o per deixar d’oferir les prestacions ofertes a través de l’aplicació.

3.- Disponibilitat
La disponibilitat de l’aplicació i dels serveis web es pot veure interrompuda per causes de manteniment i actualització dels mateixos. No obstant això, TDEtaxi tractarà d’oferir la major disponibilitat possible a l’usuari i realitzar les tasques de manteniment i reparació en el menor temps possible. TDEtaxi no pot garantir ni respon per la disponibilitat absoluta el servei de taxi a cada moment.

Terres de l’Ebre Taxi S.L. i TDEtaxi podran suprimir el servei temporalment, sense haver d’informar a l’usuari de forma individual havent-hi prou amb la mera informació a la pàgina web https://www.tdetaxi.com.

4.- Responsabilitat
Ni Terres de l’Ebre Taxi S.L. ni TDEtaxi respondran dels danys, retards o qualsevol circumstància que l’usuari pogués patir per la utilització de l’aplicació TDEtaxi i el propi servei de taxi efectuat pel professional adscrit a el Centre de Control.

Quedarà exclosa la responsabilitat pels serveis prestats per l’empresari de taxis o el conductor, ja que TDEtaxi es limita a assignar i intervenir aquest servei.

Si TDEtaxi suprimís temporal o definitivament per causa greu el seu servei, no es derivaria d’aquest fet cap responsabilitat.

5.- Obligacions generals de l’usuari
L’usuari estarà en tot moment obligat a indicar i actualitzar les seves dades personals.

L’usuari haurà de fer ús de l’aplicació de manera que no es produeixin desperfectes, sobrecàrregues o danys en la mateixa i no es posi en perill la finalitat perseguida amb aquesta aplicació. L’usuari no eludirà o modificar, per si mateix oa través de tercers, les mesures de seguretat de l’aplicació.

Tots els drets sobre el programari seran d’Terres de l’Ebre Taxi S.L. El programari posat a disposició de l’usuari no podrà ser copiat, modificat, desenvolupat de forma inversa, descompilat i divulgat.

L’usuari haurà de guardar el seu nom d’usuari i contrasenya en un lloc segur i no podrà comunicar-les a tercers o possibilitar a aquests l’accés a l’aplicació. L’usuari és l’únic responsable de la confidencialitat i seguretat del seu compte. Estarà obligat a comunicar immediatament a TDEtaxi la utilització no autoritzada de tercers.

Si l’usuari hagués incorregut en un incompliment, exonerarà a TDEtaxi de la responsabilitat davant de tercers així com de les despeses de defensa jurídica si fossin necessaris. En la resta, l’usuari estarà obligat, en cas d’un incompliment davant de TDEtaxi, a rescabalar els danys i perjudicis produïts.

Les dades personals d’altres usuaris que puguin ser transmesos a l’usuari que estigués utilitzant el servei i que poguessin arribar al seu coneixement, no podran ser tractats per aquest o transmesos a tercers aliens, llevat que hi hagi consentiment per Terres de l’Ebre Taxi S.L. de l’altre usuari.

6.- Disposicions finals
La nul·litat o invalidesa de qualsevol d’aquestes condicions generals de contractació no afecten la validesa de les altres. En lloc de la clàusula nul·la o inviable, s’aplicarà una solució convenient que s’adequarà en la mesura possible als objectius econòmics de les presents condicions generals de contractació.

TDEtaxi es reserva el dret a modificar les presents Condicions Generals en la mesura que això fos exigible a l’usuari. Les condicions generals de contractació podran ser consultades en qualsevol moment en https://www.tdetaxi.com/

El lloc de compliment és Espanya. De conformitat amb la Llei 34/2002 de prestació de serveis de la societat de la informació s’aplica dret espanyol a aquest contracte.

7. Anul·lació de la reserva.

L’usuari podrà anular la reserva fins dues hores abans del viatje contractat. En aquest cas l’import abonat li serà reintegrat en un termini de dos dies laborables.

8. Declaració de protecció de dades. Localització
TDEtaxi dóna especial importància a la protecció de les dades personals de l’usuari. Totes les dades personals transmeses per l’usuari (tractament, nom, adreça, NIF, adreça de correu electrònic, número de telèfon i lloc en què es troba) es recolliran, guardaran i tractaran únicament d’acord amb les normes sobre protecció de dades existents en cada moment.

TDEtaxi es limita a recollir, guardar i tractar les dades personals de l’usuari únicament en tant que fos necessari per a la deguda gestió de la utilització de l’aplicació per Terres de l’Ebre Taxi S.L. de l’usuari.

Podeu consultar la política de protecció de dades https://www.tdetaxi.com/termes-condicions-lopd/

Per tal de poder utilitzar l’aplicació degudament, l’usuari presta la seva conformitat a la localització de la seva posició (dades GPS) i a la transmissió del seu nom d’usuari i número de telèfon al taxista i/o l’empresa de taxis que hagi acceptat la sol·licitud de taxi mitjançant TDEtaxi.

L’usuari autoritza de forma expressa un ús més ampli de les dades personals sempre que es facin servir per a la millora de el disseny del contingut o de la modificació de la relació contractual (dades de Terres de l’Ebre Taxi S.L.) per a fins publicitaris, estudis de mercat o l’elaboració de ofertes d’acord amb les necessitats.

Les dades personals necessàries per a permetre i liquidar la utilització de prestacions (dades d’explotació) seran igualment utilitzats només per a la realització dels contractes subscrits. Aquestes dades d’explotació constitueixen, en Terres de l’Ebre Taxi S.L., les característiques per a la identificació com a usuari, les dades sobre el començament i el final així com el volum de cada utilització i dades sobre els mitjans telemàtics emprats pel usuaris.

L’usuari està conforme amb que, a més, les dades d’explotació puguin ser utilitzats per TDEtaxi per a fins publicitaris, estudi de mercat o la configuració dels mitjans telemàtics d’acord amb les necessitats per elaborar perfils d’usuaris de forma anònima. En qualsevol moment hi ha la possibilitat d’oposar-se a la utilització de les dades d’explotació. En cap cas es relacionaran els perfils d’usuaris amb les dades corresponents.

L’usuari està d’acord amb que, a l’objecte de compliment del contracte o, si escau, la reclamació de drets, les seves dades siguin comunicades a Terres de l’Ebre Taxi S.L. Les dades només podran ser transmesos a altres persones en el marc de les disposicions legals.

En el cas que desitgés més informació o tingui la intenció de retirar o revocar el consentiment prestat per a la utilització de les dades facilitades o, si escau, presentar oposició a la utilització de les dades d’explotació, es prega que es posi en contacte amb nosaltres a través de la pàgina web https://www.tdetaxi.com/contacte